เคล็ดลับ

การตรวจสอบประสิทธิภาพโฆษณา My Ads

ความหมายของแต่ละตัวชี้วัดแตกต่างกันอย่างไร?


 • จำนวนผู้เข้าชมสินค้า (Impression)

จำนวนผู้เข้าชมสินค้า จะแสดงจำนวนครั้งที่โฆษณาปรากฏบนหน้าแสดงสินค้าเมื่อผู้ซื้อใช้ Keyword ตรงกับ Keyword ที่ร้านค้าได้ประมูลไว้  


 • จำนวนคลิก

จำนวนคลิก จะเป็นตัววัดจำนวนที่ผู้ซื้อคลิกที่โฆษณา และเข้าไปดูรายละเอียดสินค้า หลังจากที่เห็นโฆษณาปรากฏในหน้าผลค้นหา 


 • อัตราการคลิก (CTR) 

CTR คือ เปอร์เซ็นต์ของจำนวนคลิกต่อจำนวนผู้เข้าชมสินค้าทั้งหมด 


ตัวอย่าง 100 ผู้เข้าชมสินค้า มีทั้งหมด 20 คนที่เข้ามาคลิกสินค้า : CTR = 20% อัตราจำนวนสินค้าที่ขายแล้วต่อจำนวนคลิกสูง หมายความว่า โฆษณาของร้านค้ามีประสิทธิภาพที่ดี หากอัตรา CTR สูง จะมีผลต่อลำดับของโฆษณาให้สูงขึ้นด้วยเช่นกัน 


 • จำนวนออเดอร์ 

จำนวนออเดอร์ เป็นออเดอร์จากที่ผู้ซื้อที่คลิกโฆษณาภายใน 7 วันหลังจากการลงโฆษณา ใน 1 ออเดอร์อาจจะมีสินค้าที่ทำโฆษณาอยู่มากกว่า 1 สินค้า


 • สินค้าที่ขายแล้ว

สินค้าที่ขายแล้ว คือจำนวนออเดอร์ทั้งหมดที่ขายได้ภายใน 7 วันหลังจากการลงโฆษณา ตัวอย่าง ร้านค้าทำโฆษณาสินค้าเสื้อ หลังจากนั้นผู้ซื้อทำการสั่งและชำระสินค้าเป็นเสื้อยืด 3 ตัว ดังนั้นจำนวนออเดอร์คือ 1 และ จำนวนสินค้าที่ขายแล้วคือ 3


 • ยอดขาย (GMV)

ยอดขาย คือจำนวนเงินที่ขายได้ทั้งหมด ภายใน 7 วันหลังจากการลงโฆษณา 


 • ค่าใช้จ่าย

ยอดรวมของราคาต่อคลิก โปรดทำให้แน่ใจว่าค่าใช้จ่ายของคุณอยู่ในงบประมาณการโฆษณา


 • อัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI)

อัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) วัดจากยอดขายที่ได้จากการโฆษณา 

 • อัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน = ยอดขาย ÷ ค่าใช้จ่าย
 • ตัวอย่าง หากยอดขายจากการโฆษณาคือ 10,000 บาท ค่าใช้จ่ายโฆษณาคือ 2,000 บาท ดังนั้น อัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) = 5


 • อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ (CIR) 

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ (CIR) คือการวัดผลของค่าใช้จ่ายและรายได้รวมที่มาจากการทำโฆษณา หากอัตราส่วนค่าใช้จ่ายดําเนินงานต่อรายได้รวมต่ำ กำไรที่ร้านค้าได้จากการทำโฆษณาก็จะสูงขึ้น

 • อัตราส่วนค่าใช้จ่ายดําเนินงานต่อรายได้รวม = ค่าใช้จ่าย ÷ รายได้ x 100%
 • ตัวอย่าง ค่าใช้จ่ายโฆษณาคือ 2,000 บาท และยอดขายที่ได้จากการโฆษณาคือ 10,000 บาท ดังนั้น อัตราส่วนค่าใช้จ่ายดําเนินงานต่อรายได้รวมคือ 20%


อันดับโดยเฉลี่ยของโฆษณา Keyword Ads คืออะไร?


 • อันดับโดยเฉลี่ยของโฆษณา

อันดับโดยเฉลี่ยของโฆษณาคือ อันดับของสินค้าโดยเฉลี่ยจากการทำโฆษณา เมื่อเทียบกับโฆษณาอื่นๆที่ปรากฏบนหน้าผลการค้นหา โดยนับเฉพาะอันดับของสินค้าที่มีการโฆษณาเท่านั้น 


หากอันดับโฆษณาคือ 8 โฆษณาของร้านค้าจะปรากฏลำดับโฆษณาที่ 8 ไม่ใช่ สินค้าตำแหน่งที่ 8 บนหน้าผลการค้นหา ยิ่งเลขอันดับโฆษณาที่ต่ำ หมายความว่าตำแหน่งของโฆษณาจะอยู่ในลำดับต้นๆ ตัวอย่าง อันดับโฆษณาที่ 1 จะมีตำแหน่งที่ดีกว่าอันดับโฆษณาที่ 2,3 และต่อๆไป 


จำนวนผู้เข้าชมสินค้า จำนวนคลิก และอัตราการคลิก (CTR) ของสินค้าของโฆษณา Shop Ads คืออะไร?


 • จำนวนผู้เข้าชมสินค้า

จำนวนผู้เข้าชมสินค้าคือ จำนวนที่ผู้ซื้อเห็นสินค้าในร้านหลังจากที่คลิกที่โฆษณา Shop Ads


ตัวอย่าง หากผู้ซื้อคลิกที่โฆษณา Shop Ads และเลื่อนดูสินค้า 10 ชิ้น ก่อนที่จะออกจากร้านค้าของคุณ สถิติจะแสดงว่าคุณจะมีจำนวนผู้เข้าชมสินค้าเท่ากับ 10 จำนวนผู้เข้าชมสินค้าที่สูงแสดงถึงผู้ซื้อเข้าชมร้านค้าของคุณเป็นจำนวนมาก


 • จำนวนคลิกสินค้า

จำนวนคลิกสินค้าคือ จำนวนครั้งที่สินค้าถูกคลิกหลังจากที่ผู้ซื้อคลิกโฆษณา Shop Ads 


ตัวอย่าง หากผู้ซื้อคลิกที่โฆษณา Shop Ads และคลิกสินค้า 4 ชิ้นในหน้าร้านค้าของคุณ สถิติจะแสดงว่าคุณจะมี 1 จำนวนคลิกร้านค้า และ 4 จำนวนคลิกสินค้า จำนวนคลิกสินค้าอาจจะมีมากกว่าจำนวนคลิกร้านค้า เนื่องจากผู้ซื้ออาจคลิกที่สินค้ามากกว่า 1 ชิ้นหลังจากคลิกเข้ามาที่ร้านคุณ


 • อัตราการคลิกโฆษณา Shop Ads (CTR)

อัตราการคลิกคือ อัตราส่วนของจำนวนคลิกเข้าชมสินค้าหลังจากที่ผู้ซื้อคลิกที่โฆษณาร้านค้าของคุณ

 • CTR สินค้า = จำนวนคลิกสินค้า ÷ จำนวนผู้เข้าชมสินค้า 
 • ตัวอย่าง หากคุณมีจำนวนผู้เข้าชมสินค้า 100 และจำนวนคลิกสินค้า 20
 • ดังนั้น CTR สินค้า = 20% อัตราจำนวนสินค้าที่ขายแล้วต่อจำนวนคลิกสูง หมายความว่า โฆษณาของร้านค้ามีประสิทธิภาพที่ดี น่าดึงดูดต่อผู้ซื้อ


ฉันควรตรวจสอบข้อมูลโฆษณา My Ads เมื่อไหร่และบ่อยแค่ไหน?

1.สำหรับการทำโฆษณาครั้งแรก ควรดาวน์โหลดรายงานผลลัพธ์การทำโฆษณาหลังจากการทำโฆษณา 2 สัปดาห์ และไม่ควรทำการเปลี่ยนแปลง Keyword มากจนเกินไป

2.ควรเช็คผลการโฆษณาอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง เพื่อปรับแต่งโฆษณาของร้านค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

3.หมั่นดาวน์โหลดและเก็บข้อมูลผลลัพธ์การทำโฆษณาอยู่เสมอ ร้านค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลย้อนหลังได้สูงสุด 90 วัน

หน้านี้มีประโยชน์หรือไม่?

yes ใช่
no ไม่